#4439

KC1

Rank: K.Rank

Tướng: 0

Trang Phục: 0

Ngọc: 0

Trạng thái: Không có

7,500 ATM
10,000 CARD

Rank: K.Rank

Tướng: 0

Trang Phục: 0

Ngọc: 0

Trạng thái: Không có