#

Rank: K.Rank

Tướng:

Trang Phục:

Ngọc:

Trạng thái:

0 ATM
0 CARD

Rank: K.Rank

Tướng:

Trang Phục:

Ngọc:

Trạng thái: